Hur ser ambulanssjukvårdens risker ut?

Tidigare forskning visar på en ökning av det arbetsrelaterade våldet. Massmedia rapporterar nästan dagligen om blåljusorganisationens utsatthet för våld och hot om våld. Inrikesminister Ygeman kallade i januari 2016 till möte för att diskutera möjliga lösningar för att stävja utvecklingen mot det ökade våldet som drabbar blåljuspersonalen. Till dagsdato har det fortfarande inte kommit något förslag från regeringen om hur arbetsmiljön för blåljuspersonal kan förbättras.

Oavsett media och politik, och även om arbetsskadestatistiken inte visar på en direkt ökning av våld eller hot om våld under perioden 2005-2013 så kvarstår problematiken med våld eller hot om våld i det dagliga arbetet inom olika verksamheter. I Hälso- och sjukvården är det vanligare att kvinnor än män blir utsatta för våld eller hot om våld i arbetet och mer än 40 procent av sjuksköterskor med specialistkompetens anger att de utsatts för våld eller hot om våld de senaste 12 månaderna [1]. Hur arbetsmiljön avseende våld eller hot om våld ser ut inom ambulanssjukvården ur ett nationellt perspektiv är oklart.

Det är även oklart hur ambulanspersonalen själva beskriver vad de uppfattar som våld eller hot om våld i den dagliga verksamheten. Avsaknaden av definitioner av hot om våld är liknande problematik som beskrivs av tidigare AFA rapport (dnr:110163) där hemtjänstpersonal beskriver hur de hanterar hot om våld men inte alltid ser det som ett hot då man av tradition ska tåla lite. Tidigare små studier i Sverige visar att mellan 66-80 procent av ambulanspersonalen anger att de utsatts för våld eller hot om våld [2, 3]. Motsvarande internationella siffror anger att det är att mellan 53 – 90 procent av ambulanspersonalen som uppger att de utsatts för våld eller hot om våld. Frekvensen av våld eller hot om våld är inte är kartlagd i Sverige men internationella studier beskriver att frekvensen inom ambulanssjukvården varierar mellan 0.8 – 8.5 procent av de totala ambulansuppdragen [4]. Bara i Stockholms Läns Landsting, med ca 200 000 ambulansuppdrag/år skulle det motsvara att varje år så utsätts ambulanspersonalen för mellan 1 600-17 000 vårdande möten där våld eller hot om våld kan förekomma.

Veronica Lindström, KI


Litteratur referenser:

  1. Ponton-Klevestedt A: Arbetsmiljö 2015. In. Edited by Arbetsmiljöverket. Stockholm, Sweden; 2016.
  2. Petzall K, Tallberg J, Lundin T, Suserud BO: Threats and violence in the Swedish pre-hospital emergency care. International emergency nursing 2011, 19(1):5-11.
  3. Suserud BO, Blomquist M, Johansson I: Experiences of threats and violence in the Swedish ambulance service. Accident and emergency nursing 2002, 10(3):127-135.
  4. Pourshaikhian M, Abolghasem Gorji H, Aryankhesal A, Khorasani-Zavareh D, Barati A: A Systematic Literature Review: Workplace Violence Against Emergency Medical Services Personnel. Archives of trauma research 2016, 5(1):e28734.