We need support! En studie om vilket stöd nyanställda sjuksköterskor önskar under sitt första anställningsår.

We need support! A Delphi study about desirable support during the first year in the emergency medical service

Av: Anna Hörberg, Maria Jirwe, Susanne Kalén, Veronica Vicente och Veronica Lindström

Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency medicine

Accepterad för publikation: 17-08-30

 

Den här studien syftade till att identifiera vilket stöd nyanställda sjuksköterskor önskar under sitt första anställningsår i ambulanssjukvården i Sverige. Trettiotvå intervjuer genomfördes med sjuksköterskor från hela Sverige. Alla sjuksköterskor hade arbetat minst 12 månader och max 36 månader inom ambulanssjukvården. I intervjuerna berättade sjuksköterskorna om en situation de varit med om under det första året de jobbade i ambulansen och som de tyckte var svårt att hantera. De berättade även om vilket stöd de hade önskat i den situationen. Därefter fick sjuksköterskorna frågan om vilka stöd de generellt hade önskat under sitt första anställningsår i ambulanssjukvården.

Dessa intervjuer analyserades och ett frågeformulär med sjuttio påståenden rörande önskvärt stöd utformades. Frågeformuläret skickades ut i tre omgångar till de trettiotvå sjuksköterskorna där de fick gradera hur viktiga de ansåg att respektive stöd är.

Resultatet visade att gruppen graderade sextiotre påståenden som viktiga, ett ansågs oviktigt och i sex påståenden var gruppen inte eniga. Gruppen var till högst grad eniga om att kamratstöd i krissituationer var mycket viktigt. De följande nio stöd som nådde högst grad av enighet i gruppen var att: få regelbunden feedback på sin utveckling under introduktionsperioden, få en strukturerad introduktionsperiod, ha en pålitlig kollega, få feedback från mottagande enhet, ha tillgång till tillämpbara medicinska riktlinjer, känna tillit till sin närmaste chef, känna tilltro till sin organisation, ha en erfaren kollega, bli respekterad och accepterad av sina kollegor på stationen.

Av alla stöd var det bara kamratstöd som alla sjuksköterskor medgav att de redan hade i sina organisationer.

Slutsats: Sjuksköterskor inom ambulanssjukvården önskar stöd. Samtliga önskvärda stödåtgärder rörde sjuksköterskans arbetsuppgifter inom ambulanssjukvård t ex; sjukvårdsledning, radiokommunikation, arbeta systematiskt enligt A till E eller samverkan med polis och räddningstjänst. Det indikerar att utmaningen med att vara ny inom ambulanssjukvård är själva ambulanssjukvården som verksamhet, inte att arbeta som sjuksköterska. Stöd för nyanställda under det första året bör implementeras för att bibehålla trygg och säker personal, som kan ge trygg och säker vård. Dessa stödåtgärder bör vara speciellt anpassade för ambulanssjukvården som verksamhet.

 

https://sjtrem.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13049-017-0434-5