Årets magister – Nominering 5

Ambulanspersonals beredskap inför allvarliga händelser inom gruvindustrin

Helena-LundinFörfattare: Helena Lundin och Charlotta Joanson

Lärosäte: Umeå Universitet

 

Abstrakt

Syfte: Syftet med denna studie var att kartlägga den beredskap som ambulanspersonal har inför allvarliga händelser inom den underjordiska gruvindustrin i Sverige. Bakgrund: Varje år sker ett stort antal incidenter, arbetsplatsolyckor och bränder inom den svenska gruvindustrin. Att omhänderta skadade som befinner sig i en underjordisk gruva innebär en utmaning för ambulanspersonal. Idag finns begränsad kunskap om vilken beredskap ambulanspersonal har inför allvarliga händelser inom gruvindustrin. Design: En tvärsnittsstudie. Metod: Enkäter skickades ut till ambulanspersonal som arbetade på stationer som hade en underjordisk gruva i sitt upptagningsområde. Tretton ambulansstationer inkluderades och 137 ambulanspersonal besvarade enkäten. Demografisk data analyserades med deskriptiv statistik. Skillnader mellan olika grupper analyserades med chi2-test, Continuity Correction samt t-test. Resultat: Nära hälften av deltagarna upplevde sig inte förberedda att arbeta vid en allvarlig händelse i en underjordisk gruva. Majoriteten önskade få utbildning i syfte att öka sin beredskap. Praktisk övning i eller vid en underjordisk gruva var den form av utbildning som de flesta efterfrågade. Deltagare som erhållit någon form av utbildning, eller som i tjänsten erfarit ett uppdrag i en underjordisk gruva rapporterade signifikant högre grad av beredskap än övriga. Slutsats: Resultatet blottade brister i ambulansverksamhetens beredskapsarbete. Att ambulanspersonal inte upplever sig förberedda att arbeta vid en allvarlig händelse inom gruvverksamheten skulle kunna påverka deras arbetsinsats vid en sådan händelse. Relevans för klinisk verksamhet: Resultatet av denna studie kan tillämpas vid planering av ambulansverksamhetens framtida personalutbildningar inkluderande övningar. Nyckelord: Allvarlig händelse, Ambulanspersonal, Beredskap, Gruvindustri, Underjordisk gruva

 

 

Fulltext

Ladda ner

Sammandrag

Från Samverkan 112

Läs..