Årets magister -Nominering 2

Ambulanspersonalens upplevelser av återhämtning

fattare: Jonas Andersson och Torkel Liljekvist

Lärosäte: Umeå universitet

Abstrakt

Bakgrund: Personal inom ambulanssjukvård utsätts dagligen för stress och hög arbetsbelastning. Detta leder till ökad risk för hälsoproblem hos ambulanspersonal och riskerar att kunna påverka omvårdnaden.

Syfte: Syftet med studien var att belysa ambulanspersonalens upplevelser av återhämtning mellan uppdragen.

Deltagare: I studien medverkade tio anställda inom ambulanssjukvården vid två medelstora städer i Sverige och närliggande glesbygd.

Metod: Studien baserades på tio semistrukturerade intervjuer utförda december 2014. Intervjuerna spelades in och analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

Resultat: Fyra kategorier framkom: Förutsättningar för återhämtning, Omständigheter som ger återhämtning, Omständigheter som motverkar återhämtning och Konsekvenserav bristande återhämtning. Till de fyra kategorierna skapades 14 underkategorier. De faktorer som bedömdes som viktigast för god återhämtning var dagtid måltider och socialt umgänge. Under nattetid har sömn beskrivits som mest elementärt. Det påpekades att det är svårt att planera för vila och återhämtning dels pga arbetsbelastningen, dels pga ovissheten om arbetspassets fortskridande.

Slutsats: Resultatet av studien visar att ambulanspersonal upplever att den viktigaste återhämtningen sker genom sömn, måltider och socialt umgänge. Förutsättningar för vila och återhämtning har en fundamental roll. Det som kan försämra återhämtning upplevs vara; brist på adekvat krishantering, kort tid för återhämtning samt dåligt kollegialt stöd, vilket kan leda till försämrad omvårdnad och risk för negativa hälsoeffekter.

Nyckelord: Vila, återhämtning, ambulans, prehospital, stress, hälsoproblem, omvårdnad,personal, kvalitativ

Fulltext


Ladda ner

Sammandrag

Från Samverkan 112

Läs..