Årets magister -Nominering 1

Ambulanssjuksköterskans tankar och upplevelser av att SMS-livräddare varit först på plats vid misstänkt hjärtstopp

Författare: David Norén och Marie Soldemo

Lärosäte: Uppsala universitet

 

SAMMANFATTNING

Bakgrund: Det finns mycket skrivet om SMS-livräddning och studier har påvisat att det räddar liv, inga studier beskriver hur ambulanssjuksköterskan upplever mötet med SMS-livräddaren.

Syfte: Att beskriva ambulanssjuksköterskans tankar och upplevelser av att SMS-livräddare varit först på plats vid misstänkt hjärtstopp.

Metod: En kvalitativ intervjustudie med 6 deltagare.

Resultat: Det framkom både positiva och negativa tankar och upplevelser i mötet med SMS-livräddaren. SMS-livräddarna sågs som en resurs och förkortade tiden mellan hjärtstopp och HLR. Det fanns en osäkerhet kring SMS-livräddarens kompetens. SMS-livräddarens agerande påverkade ambulanssjuksköterskans upplevelse. Säkerhetsaspekten och etiken kring SMS-livräddning betonades.

Slutsats: Mötet med SMS-livräddaren var både positivt och negativt. Utifrån studiens resultat har SMS-livräddning uppkommit i en tid då den kanske behövs som allra mest då ambulansverksamheten blir allt mer belastad i Stockholms län.Nyckelord: Hjärtstopp, SMS-livräddare, Hjärt-lungräddning, specialistsjuksköterska, ambulanssjuksköterska

Fulltext


Ladda ner

Sammandrag

Från Samverkan 112

Läs…