Vill du medverka som revisor i projektet Säker Traumavård?

Projektet Säker Traumavård arbetar för att öka säkerheten och kvaliteten i svensk traumasjukvård genom självvärdering och extern revision. 17 yrkesorganisationer och 3 kvalitetsregister samarbetar och stöds ekonomiskt och administrativt av Löf. Som revisor ingår du i ett tvärprofessionellt team vars gemensamma uppgift är att hjälpa sjukhuset och regionen att hitta möjligheter i förbättringsarbetet. Teamet består av fem till sex personer med olika professioner och erfarenhet.


 

Vad har erfarenheten som revisor gett er?

– Möjlighet att utbyta tankar och idéer med kollegor runt om i landet, se och lära nytt samt möjlighet att påverka patientsäkerheten inom området. Det har också lärt mig att det kan se väldigt olika ut i landet vad gäller rutiner men också förutsättningar. Dessutom har det varit både roligt och givande att få arbeta i tvärprofessionellt team, vi har ofta haft kul, och vi har lärt oss mycket av varandra.
Annette Erichsen, operationssjuksköterska, revisor i projektet PRISS.

 
– En ökad inblick i andra klinikers arbete ger personliga erfarenheter som ibland kan tas med till hemmakliniken. Dessutom ger projektet en ökad förståelse för ett komplicerade förlopp som patienten går igenom från operationsanmälan till tiden efter utskrivning, vilket kan bidra till ökad uppmärksamhet på de potentiella risker och svårigheter som kan uppstå.
Nicklas Oscarsson, anestesiläkare, revisor i projektet Säker Bukkirurgi.

 


Uppdraget

Den sammanlagda tidsåtgången för att revidera ett sjukhus är nio arbetsdagar varav fem är bestämda på förhand, startseminariet på två dagar och platsbesöket på tre dagar. Resterande dagar disponeras fritt. Revisionen består av följande moment:

  • En dags inläsning av sjukhusets självvärderingsrapport inför startseminariet.
  • Startseminarium för revisorsteamen den 4-5 april 2016. Teamet diskuterar gemensamt rapporten från det sjukhus man har fått till uppgift att revidera och ett platsbesök förbereds.
  • Platsbesök på sjukhuset genomförs den 25-26 april 2016. Dagarna avslutas med ett möte tillsammans med sjukhusets representanter och de medarbetare man har bjudit in. Teamet ger en preliminär muntlig rapport av sina iakttagelser om både styrkor och förbättrings-möjligheter. För att kunna inleda platsbesöket på morgonen den 25 april kan man behöva resa till orten redan kvällen innan.
  • Återföringsrapport och åtgärdsöverenskommelse. Arbetet med återföringsrapporten påbörjas direkt efter platsbesöket den 27 april och ska vara klart senast den 30 maj 2016, därefter sluts en åtgärdsöverenskommelse med sjukhuset.
  • Uppföljning av genomförda åtgärder görs efter cirka 6 månader då några i revisorsteamet åker till sjukhuset för ett uppföljande platsbesök som avslutas med en skriftlig åtgärdsredovisning.

 

Ersättning

De kliniker som medverkar med revisorer erbjuds ett schablonberäknat bidrag motsvarande lön för nio arbetsdagar. För granskning av en klinik uppgår bidraget till nio arbetsdagar/20-delar av ordinarie månadslön + 31,42% för lagstadgade sociala avgifter. För de revisorer som deltar vid det uppföljande platsbesöket eller är övningsledare lämnas ytterligare ersättning. Löf står för logi och resekostnader.

Anmälan

Det är respektive yrkesorganisation som utser sina revisorer till projektet, men du är välkommen att skicka din intresseanmälan till info@ambssk.se. Meddela var du arbetar och vilken erfarenhet du har av traumasjukvård.

Frågor om projektet

Vid frågor om själva projektet hänvisas du till saker.trauma@lof.se

Mer om projektet hittar du på http://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/saker-traumavard/