Årets magister -Nominering 4

Patienter med psykisk ohälsa – ambulanssjuksköterskors upplevelser av det vårdande mötet

Författare: Jenny Karlsson Pajaujis

Lärosäte: Karolinska Institutet

 

SAMMANFATTNING

Bakgrund: Att möta patienter med psykisk ohälsa ingår i ambulanssjuksköterskans profession. Utifrån sin yrkesprofession ska ambulanssjuksköterskan, med sig själv som

redskap, utföra god omvårdnad genom att möta dessa patienter utifrån individuella och ibland komplicerade behov.

Syfte: Syftet var att beskriva ambulanssjuksköterskornas upplevelser av att möta patienter med psykisk ohälsa.

Metod: Studien genomfördes med kvalitativ metod. Semistrukturerade individuella intervjuer användes som metod för datainsamling. Innehållsanalysen utfördes enligt Elo och Kyngäs

(2008) beskrivning av analysprocessen.

Resultat: En huvudkategori framkom i resultatet: ”Lidandets olika behov av unikt omhändertagande skapar en ökad sårbarhet och utmaning hos ambulanssjuksköterskan i det

vårdande mötet med patienter med psykisk ohälsa”. Följande tre kategorier stöttar upp huvudkategorin: ”Lidandets nyanser”, ”Närståendes livslidande och utökade ansvar” samt

”Ambulanssjuksköterskans sårbarhet och utmaningar i det vårdande mötet”.

Slutsats: Med sig själv som redskap i möten med patienter med psykisk ohälsa ska ambulanssjuksköterskan skapa ett vårdande möte. Mötet ska skapas med en unik individ, ofta

drabbad av lidande, ibland i en oförutsägbar situation. Detta medför en ökad utmaning och sårbarhet både utifrån ambulanssjuksköterskans profession och person i en krävande

vårdmiljö.

Nyckelord: psykisk ohälsa, ambulanssjuksköterska, lidande, omvårdnad, sårbarhet, innehållsanalys.

Fulltext


Ladda ner

Sammandrag

Från Samverkan 112

Läs..