Kompetensbeskrivning

Kompetensbeskrivningen för specialistutbildad ambulanssjuksköterska skall svara upp mot de riktlinjer som Socialstyrelsen ställer på en kunskaps baserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård. Kompetensbeskrivningen är speciellt viktig för att tydliggöra professionens ansvar och uppgifter mot patienter,vårdgivare och samhället.

Ladda ner i pdf-format

Den specialistutbildade ambulanssjuksköterskans arbete omfattar International Council of Nurses etiska kod med fyra grundläggande ansvarsområden; att främja hälsa; att förebygga sjukdom; att återställa hälsa samt att lindra lidande (Svensk Sjuksköterskeförening,2008). Även World Health Organization:s dokument om patientsäkerhet (WHO, 2009) samt värdegrund för sjuksköterskor (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010) är vägledande för specialistutbildade ambulanssjuksköterskor. Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska reglerar enbart grundutbildade sjuksköterskors arbete (2005).

Föreliggande kompetensbeskrivning beskriver det unika i kompetensområdet för ambulanssjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen (SFS, 2006:1053) och ersätter SOSFS 1997:18. Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård är ett reglerat yrke med skyddad yrkesbeteckning inom hälso- och sjukvård (SFS, 2001:319; SFS 2010:659, 4 kap. 9 §).

Lämna ett svar