Årets magister -Nominering 4

Författare: Jenny Karlsson PajaujisLärosäte: Karolinska Institutet SAMMANFATTNINGBakgrund: Att möta patienter med psykisk ohälsa ingår i ambulanssjuksköterskans profession. Utifrån sin yrkesprofession ska ambulanssjuksköterskan, med sig själv somredskap, utföra god omvårdnad genom att möta dessa patienter utifrån individuella och ibland komplicerade behov.Syfte: Syftet var att beskriva ambulanssjuksköterskornas upplevelser av att möta patienter med psykisk ohälsa.Metod: Studien genomfördes med kvalitativ metod. Semistrukturerade […]

Årets magister -Nominering 3

Den prehospitala vårdprocessens sista pusselbit? -En kartläggning av uppföljning inom en ambulansorganisationFörfattare: Dante Bocangel och Erika JohanssonLärosäte: Högskolan i BoråsSammanfattningSvensk ambulanssjukvård har genomgått stora förändringar de senaste decennierna vilket har lett till att kraven på sjuksköterskans kompetens för att säkerställa en god vård och patientsäkerhet har ökat markant. Generellt saknas det inom svensk ambulanssjukvård välfungerande system […]

Årets magister -Nominering 2

fattare: Jonas Andersson och Torkel LiljekvistLärosäte: Umeå universitetAbstraktBakgrund: Personal inom ambulanssjukvård utsätts dagligen för stress och hög arbetsbelastning. Detta leder till ökad risk för hälsoproblem hos ambulanspersonal och riskerar att kunna påverka omvårdnaden.Syfte: Syftet med studien var att belysa ambulanspersonalens upplevelser av återhämtning mellan uppdragen.Deltagare: I studien medverkade tio anställda inom ambulanssjukvården vid två medelstora […]

Årets magister -Nominering 1

Författare: David Norén och Marie SoldemoLärosäte: Uppsala universitet SAMMANFATTNINGBakgrund: Det finns mycket skrivet om SMS-livräddning och studier har påvisat att det räddar liv, inga studier beskriver hur ambulanssjuksköterskan upplever mötet med SMS-livräddaren.Syfte: Att beskriva ambulanssjuksköterskans tankar och upplevelser av att SMS-livräddare varit först på plats vid misstänkt hjärtstopp.Metod: En kvalitativ intervjustudie med 6 deltagare.Resultat: Det framkom […]